Stichting Waterrecreatie Zaanstreek
Menu
Stichting Waterrecreatie Zaanstreek

Betaalbare ligplaatsen en boot verhuur in de Zaanstreek

1.ALGEMENE VERHUUR EN BETALINGS VOORWAARDEN VAN DE STICHTING WATERRECREATIE ZAANSTREEK.

Gevesting te Zaandam ,gemeente Zaanstad.

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te haarlem op 25 augustus 1986 onder nummer 99/86

Stichting Waterrecreatie Zaanstreek, hierna te noemen SWZ, is gevestigd te zaandam, gemeente Zaanstad en is als zodanig ingeschreven in het stichtingsregister van de kamer van koophandel en fabrieken in zaanland te zaandam, gemeente Zaanstad, onder nummer S23.1065.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten,verricht door of vanwege SWZ indien de huurder of eigenaar van het vaartuig daarom heeft verzocht dan wel aanleiding geeft uit hoofde van het niet of volledig nakomen van zijn, in deze voorwaarden omschreven verplichtingen en/of aanwijzingen door of vanwegen het bestuur van SWZ gegeven als ook in het geval dat zonder toesemming door of vanwege SWZ een vaartuig is afgemeerd aan een der steigercomplexen van SWZ.

AANGAANDE VAN HUUROVEREENKOMST.                                                                                  

Artikel 101

Alvorens een ligplaats kan worden gehuurd,dient de kandidaat-huurder een aanvraagformulier in tee vullen en daarbij te verklaren akkoord te gaan metde voorwaarden. In geval de kandidaat-huurder minderjarig is dient een ouder of voogd mede te ondertekenen.

Artikel 102

Bij het indienen van het volledig ingevulde en zonder voorbehoud ondertekend aanvraagformulier kan SWZ een inschrijfgeld van te hoogste 25% van de huurprijs verlangen alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen. De kandidaat-huurder ontvangt hiervoor een behoorlijk bewijs van kwijting.

Artikel 103

Nadat een volledig ingevuld en ondertekent aanvraagformulier is ingediend bij SWZ beslist het bestuur SWZ af al dan niet een huurovereenkomst met de kandidaat-huurder wordt afgesloten.

Artikel 104

SWZ kan zonder opgave van reden (en) weigeren een huurovereenkomst af te sluiten met de kandidaat-huurder. Alsdan zal, indien een inschrijf is betaald, zoals vermeld is artikel 102, deze zonder korting en enig gehoudenheid tot betaling van rente worden terug betald. Indien van zijde van de kandidaat-huurder wordt afgezien van de huurovereenkomst kan een bedrag van ten hoogste 25% van de huurprijs in rekening worden gebracht. Indien een inschrijfgeld is betaalt vervalt deze aan SWZ.

Artikel 105

Indien SWZ besluit een huurovereenkomst aan te gaan met de kandidaat-huurder dienen de verschuldigde huurpenningen, alsmede administratiekosten en eventuele borgsom op eerste verzoek te worden voldaan.

Artikel 106

Indien SWZ zulks wenselijk acht kan de kandidaat-huurder bij aanvraag van de huurovereenkomst en de huurder bij verlenging van de huurovereenkomst gevraagd worden een borgsom te storen, welke nimmer hoger zal zijn dn tweemaal de versculdigde jaarhuur.

Artikel 107

De borgsom kan gedurende de looptijd van de huurovereenkomst niet worden aangewend om de huur te betalen.

Artikel 108

Ingeval een borgsom wordt verlangd, zal SWZ hiervoor de huurder een redelijke rente vergoeden.

Artikel 109

Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt administratiekosten in rekening gebracht, welke gelijktijdig met de eerste huurpenningen dienen te worden voldaan.

Artikel 110

Eerste na ontvangst van de huurpenningen,administratiekosten en de eventuele borgsom ontvangt de huurder, naast een behoorlijk bewijs van kwijting, eenopgave van het ligplaatsnummer,registratienummer,de sleutel (borg 25,00 euro) van de toegangspoort, overige bij de ligplaats behorende bescheiden alsmede een exemplaar van deze voorwaarden. Voorts wordt een schriftelijk huurovereenkomst in tweefout gemaakt, welke door de huurder en SWZ worden ondertekent. Wanneer de huurder minderjarig is dient de ouder of voogt mede te ondertekenen.

HUURDER EN DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST.

Artikel 201

Een huurjaar loopt van 1 Januari tot met 30 December van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 202

Ingeval gedurende eenlopend huurjaar en huurovereenkomst wordt aangegaan, dient de gehele huurprijs te worden betaald. Bij beeindiging van de huurovereenkomst door zowel huurder als SWZ vindt geen (gedeeltelijke) resttutie plaats van de huurpenningen.

Artikel 203

Indien men na 1 juni van enig jaar een huurovereenomst aangaat behoeft men voor het nog lopend huurjaar niet de volledige huurpenning te betalen indien men gelijktijdig de volledige huurpenningen voor komend huurjaar betaalt.

Artikel 204

Een huurovereenkomst, welke aanvangt na 1 Januari van enig jaar loopt nooit verder dan 1 Januari daaropvolgend, tenzij door of namens SWZ anders is overeengekomen.

VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Artikel 301

De huurovereenkomst wordt jaarlijks per 1 Januari voor een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd tenzij de huurder of SWZ de huurovereenkosmt uitdrukkelijk heeft opgezegt.

Artikel 302

Huurder kan SWZ nimmer verplichteneen huurovereenkomst te verlengen.

Artikel 303

Jaarlijks stelt SWZ de huurprijs vast voor het volgend huurjaar.

Artikel 304 

Tijdig wordt de huurder een acceptgiroformulier toegezonden teneinde de huurpenningen voor het volgende huurjaar voor 1 Februari te kunnen voldoen, tenzij het bestuur besluit af te zien van verlenging van de huurovereenkomst. Na ontvangst van de betaling wordt de huurder een nieuwe huurkaart toegezonden.

Artikel 305

Indien op 1 Februari de verschuldigde huurpenning niet zijn ontvangen zendt SWZ de huurder een betalingsherinnering. Wanneer binnen 21 dagen na verzending van de betalingsherinnering de huurpenning niet zijn ontvangen, wordt de huurprijs met 15% verhoogt. Ingeval de huurder alsdan nog nalatig is de huurpenning te voldoen komen hieruit voortvloeiende gerchtelijke en/of buitenrechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente geheel voor rekening van huurder.

Artikel 306

Blijft de huurderen/ of eigenaar van het vaartuig nalatig tot het betalen van de huurpenning of een andere bedrag, voortvloeiend uit deze voorwaarden, dan kan het bestuur na zes maanden gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de schuld het vaartuig en/of bijbehorend goederen verkopen. Van de opbrengst worden eerst de schulden alsmede de kosten van de verkoping gedekt. Een eventuele meeropbrengst wordt ter beschikking van de eigenaar van het vaartuig gehouden. Indien de opbrengst van de verkoping niet toereikend is behoudt SWZ een vordering op de huurder ter grootte van het verschil. De laaste volzin van het vorige artikel is dan eveneens van toepassing. Omtrent de hoogte van de verkoopsom van de verkochte goederen kan SWZ niet worden aangesproken.

BEEINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Artikel 401

Beeindiging van de huurovereenkomst kan plaatsvinden door zowel de huurder als SWZ. De huurder kan op elk moment van het lopend huurjaar opzeggen. Het vaartuig dient alsdan te zijn verwijderd en de sleutel van de toegangspoort bij SWZ te zijn ingeleverd.

Artikel 402

SWZ kan de huur uitsluitend tegen het einde van het huurjaar opzeggen tenzij er sprake is van, het begaan van overtredingen en/of misdrijf(ven) in de zin van de wet, verbandhoudende met het vaartuig en/of het gedrag van de huurder op of in de nabijheid van de steigercomplexen van SWZ. Indien de huurder na herhaalde verzoeken geen gevolg geeft aan het nakomen van de i ndeze voorwaarden gegeven voorschriften, overtreding van de in deze voorwaarden opgelegde verboden en/of het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens SWZ gegeven.

Artikel 403

Kennusgeving aan de huurder dat de met hem bestaande huuroverheenkomst na het verstrijken van het huurjaar niet zal worden verlengd dan wel wordt opgezegt op grond van artikel 402, geschied door middel van een aangetekendschrijven aan de laastelijk bij SWZ bekende adres van de huurder.(zie ook artikel 527)

Artikel 404

Als een huurovereenkomst niet wordt verlengd, dient voor 31 december van het lopende kalenderjaar het vaartuig van het steigercomplex te zijn verwijderd en de sleutel van de toegangspoort bij SWZ te zijn ingeleverd.(zie ook artikel 401) Zolang niet aan beide vereiste is voldaan, is de huurder het volledige liggeld verschuldig zonder dat het recht heeft zijn vaartuig aan het steigercomplex af te meren of zich aldaar te bevinden.

Artikel 405

Behoudens in gevallen, waarbij sprake is van overtredingen (en) en/of misdrijf (ven) in de zin van de wet, welke aan de opzegging ten grondslag liggen, zal de termijn waarop de huurovereenkomst wordt beeindigd niet korter zij ndan 7 (zeven) kalenderdagen.

Arikel 406

Indien een vaartuig na beeindiging van de huurovereenkomst, hetzij door huurder dan wel door DWZ aan een der steigercomplex wordt aangetroffen is SWZ bevoegd het vaartuig te verwijderen, zonder dat SWZ of de afzonderlijke bestuursleden voor eventuele nadelige gevolgen van dit verwijderen aansprakelijk kunnen worden gestelt.

Na het beeindigen vsn de overeenkomst is de (voormalige) huurder niet toegestaan om zich anders dan met uitdrukkelijke toestemming van SWZ , op de steigercomplex te bevinden.

Voor iedere overtreding verbeurt de huurder een bedrag van € 50,-( EURO) aan SWZ. Terwijl SWZ zich bovendien het recht voorbehoudt aangifte te doen bij de plaatselijke politie in verbandt met overtredinge van artikel 461 van het Wetboek van strafrecht.

Arikel 407

Voor iedere dag na het verstrijken van de huurovereenkomst dat het vaartuig niet is verwijdert is de huurder een liggeld verschuldigd ter groote van € 10,- (TIEN EURO) tenzij anders is overeengekomen met SWZ.

NADERE VOORWAARDEN MET HET GEBRUIK VAN DE STEIGERCOMFLEXEN.

Artikel 501

Huurder dient zich strikt te houden aan deze voorwarden en de door of namens SWZ gegeven aanwijzingen. Aanwijzingen door of namens SWZ kunnen uitsluiten worden gegevens door de bestuursleden van SWZ, de havenmeesters en diegene die hiertoe door SWZ zijn gemachtigd, Deze personen zijn in het bezit van een geldig legimitatiebewijs, waaruit hun bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen blijkt.

Artikel 502

Het bestuur van SWZ, de afzonderlijke bestuursleden en de havenmeesters aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van huurder en/of derden. 

Huurde vrijwaart SWZ en de bestuursleden van alle aanspraken van derden.

Artikel 503

Huurder dient de geldige huurkaart bij zich te hebben indien hij zich op het steigercomplex bevindt.

Artikel 504

Andere personen, door de huurder gemachtigd, die gebruik maken van het steigercomplex dienen in het bezit te zijn van een een geldige huurkaart. Op hen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing door het enkel feit dat zij gebruik maken van de facilliteiten van SWZ.

De huurder is voor hen verantwoordelijk en kan als zodanig door SWZ in rechte worden aangesproken.

Artikel 505

Kinderen beneden 12 jaar hebben zonder geleide geen toegang tot de steigercomplexen.

Artikel 506

Het is de huurder verboden om zonder de vereiste vaarvergunning van het bestuur van het Hollands Noorderkwartier te varen met een door motorisch kracht voortbewogen vaartuig.

Artikel 507

Huurder dient zich te houden aan de door het bestuur van het Hollands Noorderkwartier vastgestelde maximum snelheid van 6 kilometer per uur.

Artikel 508

Het is de huurder niet toegestaan om zijn toegewezen ligplaats aan andere te verhuren of aan andere ten gebruik af te staan.

Artikel 509

De ligplaats is niet overdraagbaar bij verkoop van het vaartuig. De nieuwe eigenaar dient zelf met SWZ een huurovereenkomst an te gaan op basis van deze voorwaarden.

In geval van overlijden van de huurde gaande rechten en verplichtingen over op de wetige erfge(a)m(en).

Artikel 510

Het is verboden vanaf de steigers te vissen en of zich op andere wijze zonder noodzaak op de steigercomplexen op te houden.

Artikel 511

Het is de huurder niet toegestaan om zelf veranderingen en/of aanvullende voorzieningen aan de steigercomplexen aan te brengen.

Artikel 512

Huurder draagt medeverantwoordelijkheid voor een goede gamg van zaken op de steigercomplexen.

Artikel 513 

Huurder is verplicht het hem toegewezen registratienummer op een vanaf de steiger duidelijk zichtbare plaats op zijn vaartuig aan te brengen.

Artikel 514

Huurder is aansprakelijk voor de schade door hemzelf, zijn vaartuig, zijn gezinsleden of anderen, zoals bedoeld in artikel 504 van deze voorwaarden, veroorzaakt aan de steigercomplexen en/of eigendommen van SWZ en derden.

Artikel 515

Huurder doent een wettelijke aansprakelijkheids verzekering te hebben afgesloten. Deze verzekering dient minimaal, zonder maximering, de risico’s zoals bedoeld in artikel 514 van deze voorwaarden, te dekken.

Artikel 516

Huurder doent alle door hem of diens toedoen veroorzaakte schade aan de steigercomplexen en/of eigendomen van SWZ en derden binnen 24 uur na het ontstaan te melden aan een lid van het bestuur van SWZ of aan de betreffende havenmeester.

Artikel 517

In geval schade door of vanwege de huurder veroorzaakt aan de eigendommen van SWZ wordt de huurder en zijn vaartuig de toegang tot het steigercomplex ontzegd zolang geen algehele vergoeding van de schade heeft plaatsgevonden.

Artikel 518

Huurder dient zowel bij het betreden als bij het verlaten van het steigercomplex het toegangshek met de daarvoor bestemde sleutel weer te sluiten.

Artikel 519

Het is niet toegestaan om rijwielen, bromfietsen en andere belemmerende voorwerpen op het steigercomplex achter te laten anders dan op de daarvoor bestemde en als zodanig aangegeven plaats.

Artikel 520

Het is verboden om op de steigercomplexen open vuur te gebruiken.

Artikel 521

Huurder dient er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig altijd met vier touwen van minimaal 10 millimeter dikte en van goede kwaliteit is afgemeerd.

Zonodig kunnen aanvullende, de huurder bindende, aanwijzingen met betrekking tot het afmeren van zijn vaartuig worden gegeven.

Artikel 522

Het is niet toegestaan kettingen, touwen, etcetera om baddingen en dekhout te bevestigen.

Artikel 523

Het gebruik van electriciteit op de steigercomplexen is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van SWZ.

Aan deze toestemming kunnen bjzondere voorwaarden verbonden worden.

Artikel 524

Open vaartuigen of vaartuigen, welke water maken, dienen geregeld te worden gehoosd.

Artikel 525

Gezonken of nagenoeg gezonken vaartuigen dienen onmiddelijk te worden gelicht en/of te worden verwijderd.

Artikel 526

Huurder is verplicht om het afmeren van een andere vaartuig, als opgegeven bij SWZ, te melden bij het bestuur van SWZ. Evenzo dient te worden gehandeld indien het vaartuig van een andere motor wordt voorzien.

Artikel 527

Bij verhuizing dient de huurder het bestuur onmiddelijk in kennis te stellen van zijn nieuwe adres. Bij het in gebreke blijven worden de huurovereenkomst als vervallen beschouwd. Zolanf het vaartuig niet us verwijderd en de sleutel van de toegangspoort niet is ingeleverd is de huurder de volledige huurpenningen verschuldigd.

Artikel 528

Huurder dient op het eerste verzoek van een lid van het bestuur van SWZ, de havenmeester of een door SWZ gemachtigd zijn geldige huurkaart te tonen en diens aanwijzingen stipt o pte volgen.

Artikel 529

De indeling van de ligplaatsen geschiedt uitsluitend door SWZ. Ook tussentijds kan SWZ de huurder een andere ligplaat toewijzen. Ruiling van de ligplaatsen tussen huurders onderling is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van SWZ.

Artikle 530

Het bestuur van SWZ is te allen tijde bevoegd een wijziging i nde ligplaatsen aan te brengen, een vaartuig te betreden en te verplaatsen indien naar het oordeel van SWZ (dreigen te) worden beschadigd.

SWZ en/of andere bestuursleden afzonderlijk kunnen nimmer door huurder en/of derden worden aangersproken tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 531

Kennisgeving van het feit dat een vaartuig niet voldoet aan de in deze voorschriften gestelde voorwaard of door of namens SWZ gegeven aanwijzingen geschiedt telefonisch dan wel schriftelijk. De door de huurder te treffen maatregelen worden aan een redelijke termijn verbonden. Indien de eigenaar van het vaartuig niet bereikbaar is, zal kennisgeving geschieden door middel van een brief in het vaartuig.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN NALATIGHEID VAN HUURDER.

Artikel 601

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 602 t/m 604 kan het SWZ de huurovereenkomst met huurder, met inachtneming van de daarvoor in deze voorwaarden gestelde termijn, beeindigen.

Artikel 602

Indien een vaartuig niet op de juiste plaats ligt afgemeerd dan wel aan een der steigercomplxen van SWZ ligt afgemeerd terwijl er geen sprake is van een geldige huurovereenkomst wordt het vaartuig door of vanwege SWZ naar elders verplaatsen. Alsdan is een bewaarloon van 1/30 van het huurjaar voor iedere dag dat het vaartuig niet door de eigenaar is opgehaald.

Artikel 603

Indien een vaartuig op een verkeerd steigercomplex respectievelijk onbevoegd aan een steigercomplex ligt afgemeerd zal het vaartuig door of vanwege SWZ naar e juiste ligplaats respectievelijk opslagplaats worden verplaatst. Alsdan is door de eigenaar te alle tijde een sleeploon ter grote van een halve jaarhuur verschuldigd.

Artikel 604

Indien een vaartuig is gezonken, dan wel nagenoeg is gezonken zal, het vaartuig door of vanwege SWZ worden gelicht en afgevoerd indien de eigenaar niet binnen redelijke, door SWZ te stellen termijn, zelf hiervoor heeft zorggedragen. Alsdan zullen de volledige bergingskostenop de eigenaar worden verhaald. De bergingskosten bedragen tenminsten anderhalf maal de verschuldigde jaarhuur.

Artikel 605

SWZ en/of bestuursleden afzonderlijk kunnen nimmer door de huurder en/of derden aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van diefstal van en uit het vaartuig, beschadigingen van en uit het vaartuig, beschadiging van en aan en/of tenietgaan van het vaartuig ingeval van handelenop grond van artikelen 602 t/m 604 van deze voorwaarden.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 701

Door de betaling van de huur verklaart de huurder zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met deze voorwaarden. Evenzo geldt met betrekking tot de eigenaar van het vaartuig, die zonder toestemming door of namens SWZ gegeven zijn vaartuig afmeert aan een der steigercomplexen van SWZ. Het niet betalen van de huurpenningen of uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar makentegen de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt beschouwd als een opzegging van de huurovereenkomst per eerste huurvervaldatum.

Artikel 702

Indien de huurder en/of eigenaar van het vaartuig na behoorlijke sommatie in gebreke blijft de door hem op basis van deze voorwaarden verschuldige bedrag(en) te betalen zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente van de huurde en/of eigenaar van het vaartuig.

Zolang bedoelde bedrag(en) niet is(zijn) betaald heeft SWZ het recht het vaartuig onder zich te houden totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden; artikel 306 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 703

Ingeval van overmacht van SWZ, waardoor huurder geen of niet volledig gebruik kan maken van de door SWZ geboden accommodaties kan SWZ niet aansprakelijk worden gesteld voor de materiele en immateriele gevolgen, waardoor ook begrepen een vervangende ligplaatsen elders.

Artikel 704

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van SWZ.

Het bestuur,

Stichting Waterrecreatie Zaanstreek.